Neohodnoceno

Prací gel Sweet Home Talco 102632

Prací gel 102632 Sweet Home Talco 1950 ml
Skladem (>5 ks)
Značka: Sweet Home
210 Kč
Kategorie: Prací gely
Druh zboží: Prací gel
Země původu: Vyrobeno v Itálii
Výrobce: Sweet Home

Univerzální prací gel - Pudrová vůně
SWEET HOME – LAUNDRY DETERGENT TALC

VAROVÁNÍ
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1); linalol; kumarin; 3-fenylprop-2-en-1-ol; (R)-p-mentha-1,8-dien. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsah složek (648/2004): ≥5 – <15 % aniontové povrchově aktivní látky; <5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky; parfémy (Coumarin, Limonene, Linalool); optické zjasňovače; Benzalkonium Chloride, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

UFI: DE75-K9PX-700C-PN85

Obsah: 1950 ml ℮

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: